Blog

Apartman Yöneticisinin Denetlenmesi

Apartman Yöneticisinin Denetlenmesi

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak izler/denetler. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirlir bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması doğru olacaktır.

Haklı bir sebebin çıkması durumunda, hesapların incelenmesi her zaman olabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarında sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir deneticiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna verebilir.

Böylelikle denetici veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa her takvim yılının ilk ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetim sonucunu bildirir ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki olumlu yada olumsuz düşüncelerini de bildirir.

Apartman yöneticisi denetim için hazırlayacağı gelir/gider dosyasının içeriğini tarih sırasına göre düzenlerse, işletme defterine yazılacak olan gider/gelirlerin incelenmesi daha kolay ve anlaşılır olacaktır.

Denetçiler raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, birden itibaren sıra ile sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter tasdikli onaylı bir işletme defterine geçirip tarih atarak defteri imzalarlar.