Blog

Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu

Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu 

Sosyal hayatın ve yenidünya düzeninin değişmez parçası haline gelen apartman hayatı beraberinde bir takım yasal düzenlemeleri de getirmiştir. Yürürlüğe giren yasalar gereğince apartman yöneticilerinin ve apartman sakinlerinin de birtakım sorumlulukları ve görevleri yasal düzenlemeyle belirlenmiştir. Apartman hayatını yöneten ve görevleri olan apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesine göre yönetici, kat maliklerine vekil gibi sorumludur ve aynı kanunun 39. maddesine göre kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Mütevelli heyetinin apartman malikleri kurulu tarafından aklanmış olması, yöneticilik yaptığı süre içinde yasa dışı harcamalar ve zimmete para geçirme nedeniyle kat maliklerine verdiği zarardan onu sorumlu tutmaz.

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu zaman zaman tartışılan bir konu olsa da apartman yöneticiliğinin faaliyetleri esnasında yaptıkları icraatlar, harcamalar ve aldıkları kararlar her zaman yasaların da konusunu oluşturur. Taşınmaz Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre, binayı yönetmek üzere seçilen yönetici veya idare meclisi vekil statüsünde olup, kat maliklerini temsil yetkisinin sınırlarının belirlenmesinde Mecburi Kanun hükümleri uygulanır. Üçüncü şahıslara karşı da birtakım sorumlulukları ve görevleri bulunan apartman yöneticileri dikkatli ve tedbirli davranmalıdır.

Yürürlükte olan yasa ve kanunda apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu konusunda açık ve net ifadeler getirmiş ve yöneticilerin aynı zamanda kat maliklerine ve vekiline karşı sorumlu olduklarını da ifade etmiştir. Kanunun bu hükmü nedeniyle, yönetici ile daire sahibi arasındaki ilişkiyi düzenlemiştir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, yönetsel sorumluluk için zaman sınırıdır. Yöneticinin sorumluluğu görevde olduğu süre ile sınırlıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu İçinde Yöneticinin Sorumlulukları

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca yönetici, kat maliklerine vekâleten sorumludur ve idari görevlerinin ifasında temsil ettiği kişilerin menfaatlerini koruyacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca apartman yöneticileri icraatları karşısında Türk Ceza Kanunu’na karşı da sorumludurlar.

Yasal zorunluluk gereği apartmanla ilgili hayati öneme sahip proje değişikliği en geç üç ay içinde kat maliklerinin toplantısında görüşülerek taşınmaz ve hisse sayısının çoğunluğu ile karara bağlanır. Bu süre içinde toplantının yapılamaması veya değişikliğin genel olarak kabul edilmemesi halinde; Daire sahibinin talebi üzerine, binanın güvenliğinin sağlandığını gösteren mütevelli raporuna istinaden yetkili makamdan alınacak onaylı proje değişikliği veya krokisine göre inşaat, tadilat ve montaj yapılacaktır. Firmamızdan apartman yönetimi hakkında bilgi alabilirsiniz.